trang nhà

chùm ảnh lễ hội tập 1  |  tập 2  | tập 3  | tập 4 | tập 5 | An vị Phật Di Lặc

diễn từ khai hội của Thượng Tọa Trú tŕ

thơ Thích Trung Đạo - Lễ Hội...

Ư nghĩa hoa đăng trong lễ hội Dược Sư

thơ Thích Trung Đạo - Ngày Về...

hành trang bồ tát Quán Thế Âm


 

Lễ Hội Dược Sư
Tổ đ́nh Linh Sơn –Vạn Ninh, Khánh Ḥa

Núi xanh lạnh, khoác khăn mây
Trắng ngần thanh thoát lay bay lụa viền
Là thêng thang áo mẹ hiền
Sáng lên vạn nẻo quê hương thanh b́nh

Trời trong hiện ánh dương Xuân
Hương trầm quyện tiếng chuông trầm về theo
Mắt ngời đầu ngơ đèn treo
Môi hoa nở khắp truông đèo xóm thôn

Đưa nhau vào chốn Linh Sơn
Hân hoan trẩy hội Dược Vương đại từ
Nguyện cầu pháp giới chân như
Chuyển vàng ba cơi cơn mưa pháp mầu

Bây giờ cho đến mai sau 
Tháng Giêng mở hội nhiệm mầu Lưu Ly.

Ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Sửu
Thích Trung Đạo