side

Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 1
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 2
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 3
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 4
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 5

Pháp Hội Dược Sư Đinh Dậu 2017 Tết Nguyên Tiêu Tổ đình Linh Sơn - Khánh Hòa
Hình ảnh Ca nhạc cúng dường và Đêm hoa đăng trên sông Hiền Lương

main
t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32
t33 t34 t35 t36 t36