side

Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 1
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 2
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 3
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 4
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 5

Pháp Hội Dược Sư Đinh Dậu 2017 Tết Nguyên Tiêu Tổ đình Linh Sơn - Khánh Hòa
Hình ảnh Ca nhạc cúng dường và Đêm hoa đăng trên sông Hiền Lương

main
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8
t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16