side

Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 1
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 2
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 3
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 4
Pháp Hội Dược Sư 2017 tập 5

Pháp Hội Dược Sư Đinh Dậu 2017 Tết Nguyên Tiêu Tổ đình Linh Sơn - Khánh Hòa
Hình ảnh Ca nhạc cúng dường và Đêm hoa đăng trên sông Hiền Lương

main
t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24
t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31 t32
t33 t34 t35 t36 t36