Bồ Tát Thích Quảng Đức - nhà bảo tàng di tích
album 1 | album2 | album3

album 3: Đây là Nhà Bảo Tàng Di tích của Bồ Tát Quảng Đức tại Tổ đình Linh Sơn, công trình này thi ròng rã suốt 3 năm, nay vừa được hoàn thiện giai đoạn 1, và đang tiến hành thi công giai đoạn 2, thời gian dự kiến hoàn thiện giai đoạn 2 thì phải mất 2 năm nữa. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành vào năm 2013, đồng thời  Tổ đình sẽ tổ chức lễ khánh thành ngôi nhà Bảo tàng Di tích và Tưởng niệm 50 năm (1963 - 2013) "Ngọn Lửa Thiêng của Bồ Tát Quang Đức" vị Pháp thiêu thân cúng duờng.
Thich Quang Duc's Historical Site

Thich Quang Duc's historical site

Thich Quang Duc's historical site Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức
Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức
Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức
Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức
Nhà bảo tàng Bồ tát Thích Quảng Đức        
www.todinhlinhson.com