Tổ Đình Linh Sơn Vạn Ninh

Lễ Hiệp Kỵ 2019

side

Lễ Hiệp Kỵ 2019 tập 1
Lễ Hiệp Kỵ 2019 tập 2

Lẽ Hiệp Kỵ Chư Tổ Sư và Tưởng Niệm lần thứ 43 Hoà Thượng Bổn Sư Thích Tịch Tràng - Trú Trì đời thứ 7 Tổ đình Linh Sơn - Khánh Hòa
Tổ Chức ngày 23 và 24 tháng 5 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 25 và 26/6/2019) tại Tổ Đình Linh Sơn, Vạn Ninh Khánh Hoà.

main
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8
t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16
t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24
t25 t266 t27 t28 t29 t30 t31 t32