Tổ Đình Linh Sơn Vạn Giã

side

Hội Dược Sư 2014 tập 1
Hội Dược Sư 2014 tập 2
Hội Dược Sư 2014 tập 3
Hội Dược Sư 2014 tập 4

Hội Dược Sư Ất Mùi_2015 Tết Nguyên Tiêu tại Tổ đình Linh Sơn - Khánh Hòa
Hình ảnh Ca nhạc cúng dường và Đêm hoa đăng trên sông Hiền Lương

main
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8
t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16
t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24